Adatvédelmi szabályzat

(Frissítve: 2018.06.30.)

A szabályzat célja: a Kolozsvári Társastánc Egyesület által kezelt személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen szabályzat kiterjed a Kolozsvári Társastánc Egyesület által üzemeltetett honlapra (www.tanc.ro), az Kolozsvári Társastánc Egyesület hírlevelére, valamint a Kolozsvári Társastánc Egyesület által szervezett tanfolyamok és rendezvények során kezelt adatokra.

  1. Az adatkezelő

Név: Kolozsvári Társastánc Egyesület
Székhelye: Kolozsvár, Bihorului u 19/36

a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei: info@tanc.ro, tel.: 0745618809

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényeket, valamint a GDPR 13-19. cikkelyei előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

  1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő saját tevékenységével összefüggésben az érintett által megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

–          név

–          e-mail cím

–          telefonszám

Az érintett a 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti adatai módosítását, illetve nyerhet azokba betekintést.

  1. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelés célja:

–          Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról (tánctanfolyamok, tánccal kapcsolatos rendezvények)

–          Szolgáltatásainkkal, híreinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése

–        Jelentkezések intézése

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Amennyiben az érintett valamely személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

  1. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

–          gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,

–          védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  1. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

–          tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

–          személyes adatainak helyesbítését, valamint

–          bármely személyes adatának – a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott kötelező adatkezelés kivételével – törlését

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

  1. Hírlevél

Az Adatkezelő a 4. pontban szereplő célokkal összhangban elektronikus hírleveleket küld azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

Az érintettek a hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintva bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatokat nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem küld.

  1. Egyéb

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – elsősorban a jogszabályoknak megfelelés, és a személyes adatok további védelmének biztosítása érdekében – módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.